Публічна оферта

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) Приватного Підприємства «Культурне рибне господарство «Яворівське» (КРГ «Яворівське»), яке надає послуги під маркою TridentLake, іменованого надалі «Виконавець», будь-якій юридичній особі або фізичній особі-підприємцю або фізичній особі, іменованій надалі «Замовник», укласти договір на надання платних послуг у мережі Інтернет.

Ця оферта є публічним договором згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України.

Здійснюючи оплату послуг Виконавця, передбачених цим договором та зазначених на сайті https://tridentlake.com.ua/, Замовник висловлює повне і безумовне прийняття всіх умов цього договору, відповідно до положень статті 642 Цивільного кодексу України (акцепт оферти).


1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послугу з бронювання місця у турнірі/турнірах та/або бронювання сектору на спортивному озері TridentLake за адресою: Україна, Львівська область, Яворівський р-н, с. Прилбичі.

1.2. Перелік доступних послуг, їх характеристика і вартість вказуються на сайті https://tridentlake.com.ua/ (далі по тексту – сайт).

1.3. Порядок надання послуг, інформаційна взаємодія між сторонами та інші умови надання послуг встановлюються в Регламенті (розміщений за посиланням для кожної послуги окремо), який є невід'ємною частиною цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти послуги та оплатити їх.


2. Права та обов’язки сторін

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію щодо надання послуг.

2.1.2. Передавати право на послугу третій особі.

2.1.3. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього договору.

2.1.4. Замовник має право відмовитися від послуг Виконавця в односторонньому порядку в будь-який час, про що письмово повідомляє Виконавця. 


2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього договору та Регламенту.

2.2.2. Вказувати повну і достовірну інформацію при користуванні сайтом https://tridentlake.com.ua/ (оформлення послуги на сайті тощо).

2.2.3. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату послуг на умовах цього договору.

2.2.4. Прийняти належним чином надані послуги.

2.2.5. Строго дотримуватися законодавства України та норм міжнародного права.


2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Повністю або частково зупинити надання послуг у разі порушення Замовником умов цього договору, Регламенту та додатків до нього, а також чинного законодавства України.

2.3.2. Відмовити Замовнику в укладенні договору у разі відсутності вільного місця в обраній Замовником категорії послуг.

2.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни до цього договору і Регламенту, зокрема, змінювати вартість послуг. У такому випадку оферта в новій редакції набуває чинності з моменту публікації таких змін на сайті.

2.3.4. Призупиняти надання доступу до сайту у зв’язку з проведенням необхідних технічних робіт.

2.3.5. Обмежити Замовнику доступ до сайту у разі виявлення підозрілих операцій, у тому числі шахрайських операцій зі сторони Замовника.

2.3.6. Відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку, з попередженням за 30 (тридцять) календарних днів, про що письмово повідомляє Замовника.


2.4. Виконавець зобов’язаний:

2.4.1. Надавати замовлені Замовником послуги належним чином.

2.4.2. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої при реєстрації, при оформленні замовлення, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.4.3. Забезпечити доступ до сайту.

2.4.4. Опублікувати на сайті Виконавця офіційні повідомлення щодо обслуговування замовників, зміни тарифів на оплату, змін цього договору, Регламенту та додатків до нього.

2.4.5. Виконувати умови даного договору.


3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Вартість послуг встановлюється Виконавцем у національній валюті України і вказується на сайті.

3.2. Оплата проводиться Замовником в порядку 100% передоплати, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на картковий рахунок Виконавця або через уповноважених Виконавцем третіх осіб з урахуванням комісії за переказ коштів на умовах договору, укладеного Замовником із платіжною системою.

3.3. У разі дострокового розірвання цього договору Замовнику, за його заявою, проводиться повернення невикористаних коштів. Повернення коштів здійснюється тільки в безготівковій формі. Перерахування коштів, що повертають третій особі, в т.ч. на вимогу Замовника, не проводиться.

3.4. У разі відмови Замовником від послуг Виконавця в односторонньому порядку пізніше ніж за 3 (три) календарних дні, повернення коштів на рахунок Замовника не здійснюється.


4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність сторін визначається цим договором, Регламентом та чинним законодавством України.

4.2. Виконавець, надаючи послуги за цим договором, несе відповідальність за забезпечення виконання відповідної замовленої послуги.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та мережі пересилання даних, зокрема, глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг, рубрик та розділів сайту.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за позовами третіх осіб та/або Замовника за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань перед такими особами за надання послуг або продаж товарів, які частково або повністю надаються Замовником за допомогою послуг Виконавця.

4.5. Виконавець несе відповідальність перед Замовником у розмірі документально підтвердженої суми передоплати за неотримані послуги. 

4.6. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного договору. 

4.7. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в договорі та чинному законодавстві України. 

4.8. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним. 

4.9. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг. 

4.10. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, з урахуванням умов договору. 

4.11. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після набуття чинності даного договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами. Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно договору.

4.12. Виконання цього договору в повному обсязі або частково призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то цей договір вважається розірваним.

4.13. У випадку порушення Замовником умов цього договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в договорі. 


5. Строк дії договору

5.1. Цей договір набуває чинності з моменту прийняття його умов Замовником (акцепту оферти), надходження грошових коштів на рахунок Виконавця і діє до його припинення у зв’язку із виконанням з боку Виконавця або у зв’язку із припиненням з підстав дострокового розірвання з ініціативи Замовника або Виконавця в порядку, передбаченому цим Договором.


6. Порядок розгляду претензій і спорів

6.1. Претензії Замовника щодо наданих послуг приймаються і розглядаються Виконавцем у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. При недосягненні згоди між сторонами в порядку досудового врегулювання спорів, наявний спір підлягає розгляду в суді згідно з чинним законодавством України.


7. Прикінцеві положення

7.1. Укладаючи цей договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього договору. 

7.2. Вказуючи інформацію при реєстрації, Замовник надає дозвіл на збір та обробку персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням послуг та в межах, визначених законодавством України, зокрема передачу персональних даних Виконавцем третім особам.

7.3. Замовник прийняттям умов цього договору (акцепт оферти) дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг у рамках цього договору.

7.4. Цей договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним та означає згоду Замовника зі всіма умовами договору без виключення і доповнення.

7.5. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання послуг.

7.6. Замовники вважаються повідомленими про внесені до договору зміни з моменту опублікування цих змін на сайті Виконавця. 

7.7. Внесені зміни до договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.8. Адреса виконавця

Україна, Львівська область, Яворівський р-н, с. Прилбичі.